Konkursas „Olympis“

Kon­kur­so „Olym­pis“ pag­rin­di­nis tiks­las – sudo­min­ti moki­nius moko­muo­ju daly­ku ir ska­tin­ti moki­nių moky­mo­si moty­va­ci­ją. Tai nėra olim­pia­da, kon­kur­se yra įvai­raus sudė­tin­gu­mo užduo­čių, todėl daly­vau­ti jame gali visi moki­niai.

Šian­dien pro­gim­na­zi­jo­je apdo­va­no­ti tarp­tau­ti­nio edu­ka­ci­nio kon­kur­so „ Olym­pis“ rudens sesi­jos fina­lis­tai:

Tai dide­lis būrys akty­vių 1a; 2a; 2b; 3a; 3b; 4a; 5a; 6b; 7b; 8b kla­sių moki­nių.

Sėk­mės pava­sa­ri­nė­je „Olym­pio“ sesi­jo­je lin­ki pro­jek­to koor­di­na­to­rė pro­gim­na­zi­jo­je
Lina Alek­na­vi­čie­nė