Kon­fe­ren­cija „Aplinka ir žmo­gus“ 2018

Žemės dienai paminėti Mato Slan­čiausko pro­gim­na­zijoje vyko  15-oji rajoninė 1–12 kla­sių mokslinių-tiriamųjų darbų kon­fe­ren­ciją „Aplinka ir žmo­gus“. Kon­fe­ren­ci­joje buvo pri­sta­tyti 28 pra­ne­ši­mai. Juose mok­s­lei­viai palietė aktu­alias šių dienų aplin­ko­sau­gi­nes prob­le­mas, dėme­sys buvo skir­tas  žmo­gaus svei­ka­tai, eko­lo­giškų prie­mo­nių ir daiktų gamybai, vaistažolių naudai, demonst­ravo žais­min­gus fil­mu­kus apie barometrus, pačių sukonst­ruo­tus robo­tus, jų gali­my­bes  ir daugelį kitų aktualių temų.

 Kon­fe­ren­ci­joje pra­ne­ši­mus pri­statė ir Mato Slan­čiausko pro­gim­na­zi­jos moki­niai: Amilė Apinytė  ir Justė Jacaitė 1a tema „Pipirnės dygimas įvairiomis sąlygomis“ (darbo vadovė Dalia Marcinkevičienė), Meda Danauskaitė ir Liepa Tautvaišaitė 1b –  „Nebegalvoju – jau rūšiuoju?“ (darbo vado­vė Jolanta Bytautienė), Arnas Misius ir Augustas Šiurna 3a – „Ar moki grybauti?“ (darbo vadovė Irena Katinienė), Greta Vilimaitė 4a ir Rusnė Skripkutė 2b – „Kokį maistą renkamės mokykloje?“ (darbo vadovės Danutė Klausienė ir Lina Pilipavičienė), Henrika Paugaitė 4b – „Pradinuko pažintis su vaistažolėmis“ (darbo vadovė Ugnė Vaineikienė), Ema Vaineikytė 8a – „Popierius iš popieriaus“ (darbo vadovės Gitana Stagienė ir Asta Radžvilienė), Aida Gai­liū­naitė 8b – „Barometras namuose“ (darbo vadovė Asta Radžvi­lienė), Adrija Repšytė ir Ieva Misiūtė 8b – „Geometrinės figūros gamtoje“ (darbo vadovės Inga Misiuvienė, Laimutė Kurauskienė ir Lina Aleknavičienė).

Nuo­šir­dus ačiū pro­gim­na­zi­jos laikinai einančiai direk­to­rės pareigas V. Zig­man­tie­nei, moky­to­joms L. Pili­pa­vi­čie­nei, D. Klau­sie­nei, A. Radžvi­lie­nei, G. Stagienei, moky­to­jui T. Jan­kaus­kui,  Joniš­kio eko­lo­gi­nio švie­timo centro direk­to­riui E. Čepu­liui, skai­čiu­siems pra­ne­ši­mus moki­niams, inki­lė­lių meistrams ir visiems, padė­ju­siems organizuoti ir pravesti konferenciją.

Kon­fe­ren­ci­jos koor­di­na­torė Inga Misiuvienė