Knygvežiukas veža

Rug­sė­jo 24 die­ną M. Slan­čiaus­ko penk­to­kai sulau­kė sve­čių iš Šiau­lių apskri­ties Povi­lo Višin­skio vie­šo­sios bib­lio­te­kos su pro­jek­ti­ne prog­ra­ma „Knyg­ve­žiu­kas veža“. Per pusan­t­ros valan­dos tru­ku­sį užsi­ėmi­mą moki­niai turė­jo gali­my­bę daly­vau­ti kny­gų skai­ty­mo var­žy­bo­se, kuo­met turė­jo atlik­ti užduo­tis, rem­da­mie­si pateik­tais kūri­niais. Moki­nius malo­niai nuste­bi­no Moni­kos Šal­ty­tės ir „Foru­mo teat­ro“ prog­ra­ma – inte­rak­ty­vus kūri­nio inter­pre­ta­vi­mas per dra­mą, kur moki­niai ne tik galė­jo aptar­ti maty­tą sce­na­ri­jų, bet ir patys jį per­vai­din­ti. Galiau­siai penk­to­kams buvo išda­lin­ti plan­še­ti­niai kom­piu­te­riai, kurių pagal­ba vyko išma­nio­ji lite­ra­tū­ri­nė vik­to­ri­na. Lai­mė­ju­sios koman­dos apdo­va­no­tos pri­zais, o mokyk­los bib­lio­te­ka net visa krū­ve­le nau­jų, įdo­mių, gun­dan­čių moki­nius skai­ty­ti kny­gų.

Edu­ka­ci­nės prog­ra­mos metu pasi­sė­mę nau­jų žinių, įspū­džių, paty­rę gerų emo­ci­jų, moki­niai išsku­bė­jo į liku­sias pamo­kas.

Bib­lio­te­ki­nin­kė Gita­na