Knygų Kalėdos“

Jau sep­tin­tą kar­tą „Kny­gų Kalė­dos“ kvie­čia dova­no­ti kny­gas Lie­tu­vos bib­lio­te­koms. Šių metų šūkis – Dova­no­ki­me kny­gų SAVO bib­lio­te­koms. Su šiuo šūkiu, mūsų mokyk­los bib­lio­te­ka ragi­na visus skai­ty­to­jus, kny­gų bičiu­lius ir bend­ruo­me­nės narius pri­si­dė­ti prie šios gra­žios akci­jos ir pado­va­no­ti mūsų mokyk­los bib­lio­te­kai po kny­ge­lę.

Skai­ty­ki­me, dalin­ki­mės, drau­gau­ki­me!

Ačiū!

Mokyk­los bib­lio­te­ki­nin­kė