Knygų iliustratorės iš Suomijos

Gegu­žės 22 die­ną M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je lan­kė­si dvi talen­tin­gos ir sma­gios vai­kiš­kų kny­gų iliust­ra­to­rės iš Suo­mi­jos – Jen­ny Lucan­der ir Lin­da Bon­des­tam, kurios suren­gė kūry­bi­nes dirb­tu­vė­les mūsų mokyk­los pra­di­nu­kams.

Moki­nius iliust­ra­to­rės supa­žin­di­no kaip gali­ma įsi­gy­ti iliust­ra­to­riaus pro­fe­si­ją ir koks tai yra dar­bas. Sma­giai ir šmaikš­čiai papa­sa­ko­jo, kaip jos pačios tapo vai­kiš­kų kny­gu­čių iliust­ra­to­rė­mis ir len­to­je pade­monst­ra­vo, kaip iš kuria­mo pasa­ko­ji­mo atsi­ran­da įvai­rios iliust­ra­ci­jos.

Užsi­ėmi­mo metu ste­bė­da­mi spal­vo­tas iliust­ra­ci­jas kny­go­se ir ekra­ne moki­niai klau­sė­si gar­si­nio kny­gu­čių skai­ty­mo, atsa­ki­nė­jo į užduo­tus klau­si­mus, daly­va­vo pašne­ke­siuo­se ir patys turė­jo gali­my­bę sukur­ti savo įsi­vaiz­duo­ja­mą ste­buk­lin­gą gyvū­nė­lį.

Malo­nu buvo ste­bė­ti sma­gų moki­nių bruz­de­sį ir popie­riaus lape atsi­ra­du­sius įvai­riau­sius gyvū­nė­lius, kuriems buvo sugal­vo­ti var­dai ir sukur­tos jų gyve­ni­mo isto­ri­jos.