Ketvirtokai iškylauja

4a kl. moki­niai su savo moky­to­ja Ire­na Kati­nie­ne, bai­gian­tis moks­lo met­mas, aplan­kė Lie­tu­vos sos­ti­nę Vil­nių. Užli­pę į Gedi­mi­no pilį, gro­žė­jo­si Vil­niaus sena­mies­čiu iš vir­šaus. Pabu­vo­jo Katedroje.

Nuke­lia­vo iki Pre­zi­den­tū­ros, seniau­sio Vil­niaus uni­ver­si­te­to. Tra­kuo­se moki­niams labai pati­ko veda­mas edu­ka­ci­nis užsi­ėmi­mas „Vidu­ram­žių kary­ba’“. Moki­niai suži­no­jo ne tik kaip tobu­lė­jo gink­lai, šar­vai, bet ir patys galė­jo užsi­dė­ti, pasi­ma­tuo­ti šar­vus ir trum­pam pasi­jus­ti rite­riais. Neiš­dil­do­mą įspū­dį pali­ko Tra­kų muzie­jaus eks­po­na­tai, pati didin­ga pilis, stūk­san­ti Gal­vės eže­ro viduryje.

Pabu­vo­jo Ker­na­vė­je, kur buvo pati pir­mo­ji Lie­tu­vos sos­ti­nė. Ket­vir­to­kai liko suža­vė­ti gra­žiu atsi­ve­rian­čiu gam­to­vaiz­džiu, užko­pus į piliakalnius…

Pil­ni įspū­džių lai­min­gai sugrį­žo į savo gim­tą­jį Joniškį.