Keramika

Nuo 2017 metų lap­kri­čio 1 d. Joniš­ky­je vei­kia jau­nų­jų kera­mi­kų būre­lis.

Išskir­ti­nis, nes kito­se mokyk­lo­se ar ugdy­mo įstai­go­se kera­mi­kos būre­lių nėra. Jį lan­ko pra­di­nių kla­sių moki­niai. Lip­do­me įvai­rius dir­bi­nius iš molio – gyvū­nų figū­rė­les, tau­pyk­les, pieš­tu­ki­nes, ange­liu­kus, var­pe­lius ir dar dau­gy­bę įvai­rių dir­bi­nių, kuriuos suku­ria laki moki­nių vaiz­duo­tė. Užsi­ėmi­mai vyks­ta vie­ną kar­tą per savai­tę, bet daž­nai pri­trūks­ta­me lai­ko, molis įtrau­kia į kūry­bi­nius pro­ce­sus, jį mie­la lies­ti, min­ky­ti, lip­dy­ti. Užsi­ėmi­muo­se moko­mės dir­bi­nius puoš­ti, deko­ruo­ti, ste­bi­me džiū­vi­mo pro­ce­są, degi­mą. Yra kera­mi­kos degi­mo kros­nis, kurio­je išde­ga­mi dir­bi­niai. Išdeg­tus dir­bi­nius dažo­me, lakuo­ja­me. Būre­liui vado­vau­ja lais­vo­ji moky­to­ja, logo­pe­dė Rita Pad­gur­skie­nė, kuri yra kera­mi­kė – tau­to­dai­li­nin­kė, akty­viai daly­vau­jan­ti rajo­ne ren­gia­mo­se ama­tų die­no­se, įvai­riuo­se pro­jek­tuo­se, susi­ju­siuo­se su kera­mi­ka.