Kaimynų startai — 2019

Gas­čiū­nuo­se vyko vai­kų leng­vo­sios atle­ti­kos var­žy­bos. Geriau­sius rezul­ta­tus pasie­kė:

  • Kamuo­liu­ką toliau­siai nume­tė Arman­das Tam­šaus­kas — 58,10 m ir šuo­lio į aukš­tį per­šo­ko 1,56 m;
  • Po 1,45 m per­šo­ko Tau­tvy­as Kuly­cius — ant­ra vie­ta ir Arman­das Benis — tre­čia vie­ta;
  • 60 m bėgi­mo rung­tį lai­mė­jo Tau­tvy­das Kuly­čius — 8,46 s;
  • Ignas Žemė­pa­tis toliau­siai šoko į tolį 4,43 m, ant­ras Emi­li­jus Lap­ei­ka — 4,13m;
  • Jau­nes­nių gru­pė­je kamuo­liu­ko meti­mo rung­tį lai­mė­jo Kami­lė Traš­kauskai­tė — 25 m ir Matas Jonu­šas — 42.64 m.