Joniškio Mato Slančiausko progimnazija — eTwinning mokykla!

2018 balan­džio 11 die­ną eTwin­ning por­ta­las pas­kel­bė eTwin­ning mokyk­lų sąra­šą. Euro­po­je tokios mokyk­los var­das suteik­tas 1,211 mokyk­lų, Lie­tu­vo­je-38, mūsų rajo­ne-vie­nin­te­lei Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jai.

Prog­ra­ma „eTwin­ning“ ska­ti­na Euro­pos mokyk­lų bend­ra­dar­bia­vi­mą nau­do­jan­tis infor­ma­ci­nė­mis ir ryšių tech­no­lo­gi­jo­mis (IRT) bei nemo­ka­mas tęs­ti­nio pro­fe­si­nio tobu­li­ni­mo­si gali­my­bes inter­ne­tu. Prog­ra­ma pra­si­dė­jo 2005 metais kaip pag­rin­di­nė Euro­pos Komi­si­jos eLe­ar­ning prog­ra­mos dalis, o nuo 2014 metų eTwin­ning įsi­tvir­ti­no Euro­pos Sąjun­gos švie­ti­mo, moky­mo, jau­ni­mo ir spor­to prog­ra­mo­se.

M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je eTwin­ning pro­jek­tus koor­di­nuo­ja ang­lų kal­bos moky­to­ja meto­di­nin­kė Lai­ma Kurau­skie­nė. Moky­to­ja eTwin­ning pro­jek­tus vyk­do nuo 2009 metų. Pir­ma­sis pro­jek­tas — “Pasa­kyk, ką tu val­gai, pasa­ky­siu, kas esi”. Drau­ge su part­ne­riais iš Tur­ki­jos, mūsų pro­gim­na­zi­jos moki­niai sukū­rė bend­rą recep­tų kny­gą. Pro­jek­tas buvo apdo­va­no­tas Lie­tu­vos Koky­bės žen­kle­liu. 2010 metais, kar­tu su Por­tu­ga­li­ja ir Ita­li­ja, moky­to­ja L. Kurau­skie­nė vyk­dė pro­jek­tą “Links­mo­ji mate­ma­ti­ka”. Pro­gim­na­zi­jo­je moky­to­jai tal­ki­no mate­ma­ti­kos moky­to­ja meto­di­nin­kė Lina Alek­na­vi­čie­nė. Inte­gruo­tas ang­lų kal­bos ir mate­ma­ti­kos pro­jek­tas sulau­kė ne tik Lie­tu­vos, bet ir Euro­pos Koky­bės žen­kle­lio apdo­va­no­ji­mo. 2015 metais pro­gim­na­zi­jo­je star­ta­vo pats popu­lia­riau­sias moky­to­jos L. Kurau­skie­nės para­šy­tas pro­jek­tas „Briu­sas atran­da Euro­pą”. Pro­jek­tas apjun­gė Lie­tu­vos, Len­ki­jos, Por­tu­ga­li­jos, Tur­ki­jos ir Ita­li­jos mokyk­las. Tai ilgiau­siai tru­kęs pro­jek­tas, kurio pag­rin­di­nis hero­jus-meš­kiu­kas Briu­sas, kelia­vęs lėk­tu­vu į visas šias šalis ir rašęs inter­ne­ti­nį die­no­raš­tį. Lie­tu­vo­je Briu­sas visą mėne­sį drau­ga­vo su 6a ir 7b kla­sės moki­niais. Meš­kiu­ką vai­kai nešė­si namo ir kas­dien pil­dė jo die­no­raš­tį, foto­gra­fa­vo, vežė­si į šei­mos išvy­kas savait­ga­liais. Į pro­jek­tą noriai įsi­trau­kė ir moki­nių tėvai, ir kitos pro­gim­na­zi­jos kla­sės. Ypač daug džiaugs­mo meš­kiu­kas sutei­kė pro­gim­na­zi­jos pra­di­nu­kams. Išly­dint Briu­są į Len­ki­ją vai­kai net ver­kė. Už šį pui­kų pro­jek­tą mokyk­la buvo apdo­va­no­ta Lie­tu­vos ir Euro­pos Koky­bės žen­kle­liais. 2017 metais, drau­ge su gam­tos moky­to­ja meto­di­nin­ke Inga Misiu­vie­ne ir mate­ma­ti­kos moky­to­ja meto­di­nin­ke Lina Alek­na­vi­čie­ne, moky­to­ja L.Kurauskienė para­šė inte­gruo­tą pro­jek­tą „Geo­met­ri­nės figū­ros gam­to­je”. Pro­jek­to part­ne­riai-Lat­vi­ja ir Tur­ki­ja. Pro­jek­tą atli­ko 7b kla­sė. Moki­niai foto­gra­fa­vo geo­met­ri­nes figū­ras gam­to­je, darė kom­piu­te­ri­nius kolia­žus, apra­šė juos ang­lų kal­ba ir tal­pi­no eTwin­ning sve­tai­nė­je. Geriau­sios nuo­trau­kos vir­to kny­gų skir­tu­kais viso­se part­ne­ri­nė­se mokyk­lo­se. Tokia tarp­da­ly­ki­nė inte­g­ra­ci­ja — pui­kus būdas moky­tis mate­ma­ti­kos, gam­tos ir užsie­nio kal­bos kūry­biš­kai. Šis pro­jek­tas taip pat sulau­kė Lie­tu­vos ir Euro­pos Koky­bės žen­kle­lių.

Moky­to­ja L. Kurau­skie­nė yra atli­ku­si 9 pro­jek­tus, iš kurių 4 apdo­va­no­ti Koky­bės žen­kle­liais. Tai aukš­čiau­sias pro­jek­to įver­ti­ni­mas.

2018 metais eTwin­ning prog­ra­ma pasiū­lė pil­dy­ti paraiš­kas eTwin­ning mokyk­los var­dui lai­mė­ti. Pas­ka­tin­ta kole­gų, moky­to­ja L. Kurau­skie­nė, ėmė­si šio dar­bo. Norint tap­ti eTwin­ning mokyk­la rei­kė­jo ati­tik­ti sau­gios, atvi­ros, bend­rau­jan­čios ir bend­ra­dar­biau­jan­čios mokyk­los kri­te­ri­jus. Labai džiau­gia­mės, kad mūsų pro­gim­na­zi­jos veik­la, pro­jek­tai ir sau­gu­mas ati­ti­ko eTwin­ning mokyk­lai kelia­mus rei­ka­la­vi­mus.

Nuo 2018 metų balan­džio, mūsų pro­gim­na­zi­ja — eTwin­ning mokyk­la.

Didžiuo­ja­mės savo veik­la, moki­nių dar­bais, moky­to­jų bend­ra­dar­bia­vi­mu bei sau­gia mokyk­la. Tai pui­ki dova­na artė­jan­čiam M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 40-mečiui.

M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos infor­ma­ci­ja