Jaunieji žygeiviai

Kovo 11d. būre­lis M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­nių, lydi­mų tech­no­lo­gi­jų moky­to­jo V. Mar­ti­nai­čio, kar­tu su Joniš­kio “Sau­lės” pag­rin­di­nės mokyk­los moki­niais ir jau­nai­siais šau­liais įvei­kė 22 kilo­met­rus pės­čio­mis nuo Vytau­to Didžio­jo pamink­lo Juo­dei­kiuo­se iki pamink­lo žuvu­siems už Tėvy­nės lais­vę Žaga­rė­je. Žygei­viai kelio­nę pra­dė­jo ir užbai­gė ati­duo­da­mi pagar­bą žuvu­siems už Lie­tu­vos lais­vę prie Nepri­klau­so­my­bės pamink­lo Joniškyje.Šis žygis skir­tas Lie­tu­vos nepri­klau­so­my­bės atkū­ri­mo die­nai pami­nė­ti.