Išvyka į Šiaulius

Gra­žus auk­si­nis ruduo dar vis kvie­čia pra­di­nu­kus keliau­ti. 1a ir 2b kla­sių moki­niai su savo moky­to­jo­mis D. Klau­sie­ne ir J. Bytau­tie­ne išvy­ko į edu­ka­ci­nę pažin­ti­nę kelio­nę. Pir­miau­siai apsi­lan­kė mini zoolo­gi­jos sode, esan­čia­me Šiau­lių raj. Dar­gai­čių kai­me. Vai­kai nega­lė­jo ati­trauk­ti akių nuo ten esan­čių gyvū­nų: asi­liu­kų, alpa­kų, triu­šių, kupra­nu­ga­rių, jau­čių, kar­vių, avi­nų, ožkų, elnių, stru­čių. O šie taip pat labai drau­giš­kai elgė­si su vai­kais. Pasi­džiau­gę gyvū­nė­liais, patrau­kė Šiau­lių link. Ten vai­ku­čiai buvo lau­kia­mi šoko­la­di­nių sal­dai­nių dirb­tu­vė­lė­se. Turė­jo gali­my­bę ne tik ste­bė­ti, kaip karš­ta šoko­la­do masė virs­ta mėgs­ta­mais sal­dai­niais, bet ir patys ragau­da­mi gami­no. Paga­min­tus sal­dai­nius par­ve­žė tėve­liams lauk­tu­vių. Daug suži­no­jo lan­ky­da­mie­si ir šoko­la­do muzie­ju­je. O tada jau nekant­rau­da­mi nusku­bė­jo į batu­tų par­ką. Grįž­da­mi namo aplan­kė Kry­žių kal­ną.

Daug suži­no­ję, gerai pra­lei­dę lai­ką, paty­rę daug įspū­džių grį­žo lai­min­gi namo.