Išvyka į Šiaulių KOP Aviacijos bazę ir šokolado fabriką „Rūta“

Gegu­žės 20 d. 4b kla­sės moki­niai (moky­to­ja Jur­gi­ta Matu­lie­nė) vyko į Šiau­liuo­se esan­čią Lie­tu­vos kariuo­me­nės Kari­nių oro pajė­gų Avia­ci­jos bazę ir šoko­la­do fab­ri­ką „Rūta”.

Atvy­kę į Lie­tu­vos kariuo­me­nės Kari­nių oro pajė­gų Avia­ci­jos bazę, moki­niai turė­jo gali­my­bę pama­ty­ti kari­nį oro uos­tą – vie­nin­te­lį tokį ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir visa­me Pabal­ty­je. Jie susi­pa­ži­no su Lie­tu­vos ir NATO karo avia­ci­ja, suži­no­jo nai­kin­tu­vų grei­tį, tūpi­mo ir paki­li­mo takų ilgį, ste­bė­jo jų paki­li­mą. Moki­niai turė­jo gali­my­bę iš arti apžiū­rė­ti orlai­vius, malūns­par­nius. Suži­no­jo, kad šiuo metu Lie­tu­vos oro erd­vė­je šve­dai vyk­do oro poli­ci­jos funk­ci­jas.

Šoko­la­do  fab­ri­ko muzie­ju­je moki­niai susi­pa­ži­no su beveik ketu­rių tūks­tan­čių metų šoko­la­do isto­ri­ja, suži­no­jo, jog kavos pupe­lės buvo nau­do­ja­mos vie­toj pini­gų, kad cent­ri­nės Ame­ri­kos gyven­to­jai pir­mie­ji išmo­ko gamin­ti ir var­to­ti skys­tą šoko­la­dą, suži­no­jo, kaip šoko­la­dą gami­no majai ir acte­kai. Muzie­jaus kino salė­je moki­niai žiū­rė­jo fil­mą apie šoko­la­do fab­ri­ko veik­lą nuo pat jo įkū­ri­mo pra­džios.

Edu­ka­ci­nio užsi­ėmi­mo „Sal­džio­ji labo­ra­to­ri­ja” metu ket­vir­to­kai patys tapo šoko­la­do meis­trais. Iš skir­tin­gų šoko­la­do rūšių gami­no įvai­rius ska­nu­my­nus.

Pui­kiai nusi­tei­kę, pil­ni įspū­džių, su savo pačių pasi­ga­min­tais sal­dai­niais, pasu­ko­me link Nai­sių. Apžiū­rė­jo­me ir pasi­gro­žė­jo­me  gyven­vie­te, „Ange­lų sala“ ‚pasi­džiau­gė­me joje gyve­nan­čiais triušiukais.Truputį pail­sė­jo­me, pažaidė­me  ir lai­min­gi pasu­ko­me namo.

Moki­niams išvy­ka labai pati­ko. Pil­ni nau­jų įspū­džių links­mi grį­žo­me į namus.