Išvyka į Biržus

Gegu­žės 23 die­ną 1a kla­sės (mokyt. D.Klausienė) ir 2b kla­sės (mokyt. J.Bytautienė) moki­niai aplan­kė Bir­žų kraš­tą. Nuo seno Bir­žai gar­sė­ja smeg­duo­bė­mis. Viso čia yra apie 9000 įgriu­vų. Popu­lia­riau­sią kars­ti­nę smeg­duo­bę, kurios gylis sie­kia 12–13 met­rų, aplan­kė ir moki­niai. Legen­da bylo­ja, kad prieš maž­daug 200 metų kar­tu su žeme įgriu­vo ir kar­vė… Jos gar­bei čia pasta­ty­tas ir paminklas.

Vai­kams dide­lį įspū­dį pali­ko Kir­ki­lų apžval­gos bokš­tas. Nuo­sta­bi pano­ra­ma atsi­ve­ria užli­pus per­ma­to­mais (gro­tuo­tais) laip­te­liais, kuriais lip­ti buvo kiek nejau­ku. Bet vis­ką atpir­ko vaiz­das užli­pus: nuo 30 met­rų aukš­ty­je esan­čios apžval­gos aikš­te­lės atsi­vė­rė 30 van­dens pil­nų smeg­duo­bių, vadi­na­mų Kir­ki­lų draus­ti­nio eže­rė­liais, kurių skers­muo – apie 35 m ir daugiau.

Bir­žų pilies rūmuo­se įreng­ta­me muzie­ju­je moki­niai daly­va­vo edukacijose.

Susi­ti­ki­me prie žiba­li­nės lem­pos“. Užsi­ėmi­mo metu vai­kai susi­pa­ži­no su apšvie­ti­mo prie­mo­nė­mis, ilgus metus tar­na­vu­sio­mis bir­žie­čių namuo­se ir nau­do­to­mis dar iki elekt­ros atsi­ra­di­mo. Pama­tė, kaip atro­dė bala­nos, žva­kės, sping­su­lės, žiba­li­nės, kar­bi­ti­nės lem­pos. Patys pasi­ga­mi­no įspū­din­gą švies­tu­vą savo namams.

Slap­to­ji mokyk­la“. Moki­niai susė­dę ant suo­lo prie ilgo sta­lo mokė­si užra­šy­ti pir­mą­ją rai­dę žąsies plunks­na, „sle­bi­zuo­ti“ žodžius, atlik­ti kai kuriuos bui­ties darbus.

Eks­kur­si­jos pabai­go­je aplan­kė Rau­bo­nių par­ką Pasva­lio rajo­ne. Apžiū­rė­jo dino­zau­rus, mini zoolo­gi­jos sodą. Visiems buvo sma­gu ir atrak­cio­nų parke.

Grį­žo links­mi, pil­ni įspū­džių, įgi­ję žinių, įgū­džių ir patirties.