Išvyka į Anykščius

Sau­lė­tą ir neįp­ras­tai šil­tą spa­lio 10-ąją 7a ir 8a kla­sių moki­niai su auk­lė­to­jo­mis Jeka­te­ri­na Alek­sand­ra­vi­čie­ne ir Inga Misiu­vie­ne išvy­ko į Anykš­čius. Eks­kur­si­jos tiks­las buvo apžiū­rė­ti apvers­tą namą, pasi­vaikš­čio­ti labi­rin­tų par­ke, išban­dy­ti vasa­ros rogu­čių tra­są ir lajų taką.

Aplan­kę apvers­tą namą, pasi­da­rę šmaikš­čių nuo­trau­kų bei sma­giai pri­si­juo­kę, ėjo­me aplan­ky­ti šalia esan­tį labi­rin­tų par­ką. Jame išban­dė­me visus labi­rin­tus ir ten pat esan­čias kitas pra­mo­gas. Tada vyko­me į tur­būt visų moki­nių lau­kia­miau­sią eks­kur­si­jos vie­tą – vasa­ros rogu­čių tra­są. Įga­vę adre­na­li­no bei nepa­mirš­ta­mų įspū­džių užbai­gė­me mūsų eks­kur­si­ją vizi­tu lajų take. Pasi­gro­žė­ję rude­nė­jan­čia gam­ta patrau­kė­me namų pusėn.

Emi­lė Bal­čiū­nai­tė
7a kla­sė