Išrinkome geriausius skaitovus

Mūsų pro­gim­na­zi­jo­je meni­nio skai­ty­mo kon­kur­sas  kas­met ren­gia­mas sau­sio mėne­sio pabai­go­je. Sau­sio 30 die­ną susi­rin­ko tie moki­niai, kurie skai­to kny­gas, mėgs­ta dekla­muo­ti eilė­raš­čius ar raiš­kiai skai­ty­ti pro­zos teks­tus. Sten­gia­si visi, tačiau lai­mi geriau­si.

Šių metų geriau­si skai­to­vai yra šie mok­s­lei­viai:

  • Lukas Bui­vy­das (7b kl.) – I vie­ta
  • Atėnė Jene­liū­nai­tė (5a kl.) – II vie­ta
  • Aus­tė­ja Kar­bau­s­ky­tė (6b kl.) – III vie­ta.

        Svei­ki­na­me nuga­lė­to­jus ir lin­ki­me jiems sėk­mės rajo­no meni­nio skai­ty­mo kon­kur­se, kuris vyks vasa­rio 1 die­ną „Auš­ros“ gim­na­zi­jo­je. Ver­ti­ni­mo komi­si­ja dėko­ja ir kitiems mok­s­lei­viams, kurie daly­va­vo kon­kur­se – Vik­to­ri­jai, Aus­tė­jai iš 5b kla­sės, Miglei ir Pao­lai iš 6a kla­sės, Lukai iš 7a kla­sės. Lauk­si­me jų kitais metais, svar­bu nenu­si­min­ti, o eiti pir­myn, tobu­lė­ti.

Kon­kur­so ver­ti­ni­mo komi­si­jos nariai: lie­tu­vių kal­bos ir lite­ra­tū­ros moky­to­jos A.Jonaitienė ir R.Dominaitė, pir­mi­nin­kė — direk­to­riaus pava­duo­to­ja ugdy­mui Jolan­ta Šiur­nie­nė.