Iškovotos trys taurės

Šiau­liuo­se vyko tra­di­ci­nės „Sida­bri­nis medis“ vai­kų (2006 m. gimi­mo ir jau­nes­nių) leng­vo­sios atle­ti­kos var­žy­bos „Auks­čiau, grei­čiau, toliau”. Var­žy­bų nuga­lė­to­jai apdo­va­no­ja­mi tau­rė­mis ir meda­liais.

Ber­niu­kų šuo­lio į aukš­tį rung­ty­je visas tris pri­zi­nes vie­tas iško­vo­jo mūsų mokyk­los spor­ti­nin­kai: auk­są ir tau­rę iško­vo­jo Arman­das Tama­šaus­kas (1,50 m), sida­brą lai­mė­jo Ignas Žemė­pa­tis (1,40 m), o bron­zą — Ores­tas Voz­bu­tas (1,35 m).

Šuo­lio į tolį rung­ty­je pir­mą vie­tą lai­mė­jo Tau­tvy­das Kuly­čius (4,64 m). Tik 4 cm nuo  jo  atsi­li­ko Ignas Žemė­pa­tis, kuriam ati­te­ko sida­bras.

Ber­niu­kų 600 m bėgi­mo rung­ty­je nepra­len­kia­mas buvo Julius Vai­ne­i­kis (1 min 56 s).

60 m sprin­to bėgi­me bron­zą iško­vo­jo Tau­tvy­das Kuly­čius (8,73 s).

3 kg ber­niu­kų rutu­lio stū­mi­mo rung­ty­je ant­rą­ją vie­tą iško­vo­jo Arman­das Tama­šaus­kas (10,38 m), tre­čią vie­tą lai­mė­jo Ores­tas Voz­bu­tas (9,43 m).

Gerus rezul­ta­tus pasie­kė Danie­lius Ste­po­nai­tis 600 m įvei­kė per 2 min 4 s, o Arman­das Benis 1000 m nubė­go per 3 min 49 s ir užėmė ket­vir­tą vie­tą.