Iškovoti bronzos medaliai

Tau­ra­gės spor­to cent­re įvy­ko U12 Žemai­ti­jos regio­no „Mrgo­las“ fina­las, kuria­me var­žė­si mokyk­los iš Klai­pė­dos, Tau­ra­gės, Tel­šių ir Šiau­lių apskri­čių koman­dos suskirs­ty­tos į ketu­rias gru­pes po tris koman­das. Mokyk­los koman­da C gru­pė­je įvei­kė Dovi­lų pag­rin­di­nės mokyk­los koman­dą 1–0, su Dariaus ir Girė­no pro­gim­na­zi­ja sužai­dė 1–1. Bau­di­nius sėk­min­gai atlai­kė Arman­das Tama­šaus­kas. Pus­fi­na­ly­je 3–1 pra­lai­mė­ta Sta­sio Šim­kaus mokyk­los koman­dai. Rung­ty­nė­se dėl bron­zos 4–2 nuga­lė­jo Šedu­vos gim­na­zi­jos koman­dą ir iško­vo­jo tre­čią vie­tą. Koman­da apdo­va­no­ta tre­čios vie­tos tau­re, meda­liais, dip­lo­mais, futbo­lo apran­gų komp­lek­tu, bei suve­ny­rais, futbo­lo kamuo­liais, atšvai­tais su futbo­lo sim­bo­li­ka. Spe­cia­liu pri­zu apdo­va­no­tas geriau­sias koman­dos žai­dė­jas Danie­lius Ste­po­nai­tis.