Ir vėl sėkmė rajoniniame konkurse „Knygų pelėda“!

Jau tra­di­ci­niu tapu­sia­me kas­met ren­gia­ma­me Joniš­kio rajo­ne kon­kur­se „Kny­gų pelė­da“ daly­va­vo mūsų pro­gim­na­zi­jos mok­s­lei­viai.  Koman­da, nuga­lė­ju­si mokyk­lo­je, vyks­ta rung­tis su kitų mokyk­lų koman­do­mis. Šie­met kon­kur­sas pra­ėju­sią savai­tę vyko Gas­čiū­nų pag­rin­di­nė­je mokyk­lo­je. Be gas­čiū­nie­čių, daly­va­vo ir „Sau­lės“ mokyk­los koman­da. Gai­la, kad nega­lė­jo atvyk­ti mok­s­lei­viai iš Žaga­rės bei Gatau­čių mokyk­lų, jie kas­met daly­vau­ja kon­kur­se.  Per pusan­t­ros valan­dos mok­s­lei­viai atli­ko įvai­rias neleng­vas užduo­tis, sten­gė­si pri­si­min­ti skai­ty­tas kny­gas ar per lite­ra­tū­ros pamo­kas nag­ri­nė­tus kūri­nius. Jau ren­gi­nio pra­džio­je visus įkvė­pė kon­kur­so šei­mi­nin­kų gas­čiū­nie­čių mok­s­lei­vių suvai­din­ta ištrauka iš „Mažo­jo prin­co“ ir direk­to­rės A. Žilin­skie­nės bei ren­gi­nio orga­ni­za­to­rės moky­to­jos G. Gus­tie­nės žodžiai. Tada mok­s­lei­viai kibo į dar­bą. Buvo įdo­mu, nors neleng­va. Pavyz­džiui, per kelias minu­tes rei­kė­jo atpa­žin­ti  iš Joniš­kio kilu­sius rašy­to­jus, para­šy­ti apie juos nors vie­ną fak­tą ir nuo­trau­kė­les sukli­juo­ti žemė­la­py­je tose vie­to­se, kurios susi­ju­sios su jų gyve­ni­mu. Kita užduo­tis – tei­sin­gai sukli­juo­ti sukar­py­tus lape­lius, kuriuo­se buvo rašy­to­jų nuo­trau­kė­lės, rašy­to­jų pavar­dės ir var­dai bei kūri­nių pava­di­ni­mai. Nors vie­na klai­da eilu­tė­je – ir taš­kas neski­ria­mas.

Ver­ti­ni­mo komi­si­jai suskai­čia­vus taš­kus paaiš­kė­jo, kad 5–6 kla­sių gru­pė­je vėl, kaip ir pra­ėju­siais metais, I vie­tą lai­mė­jo mūsų pro­gim­na­zi­jos šeš­to­kai. (Tik, žino­ma, šeš­to­kai jau kiti, pra­ėju­sių metų lai­mė­to­jai jau šie­met sep­tin­to­kai). Tai 6b kla­sės moki­niai Aud­rin­ga Daš­ke­vi­čiū­tė, Aus­tė­ja Kar­bau­s­ky­tė, Jonas Savic­kis ir Jus­ti­nas Mui­žys. ŠAUNUOLIAI! Juos kon­kur­sui ruo­šu­si moky­to­ja Rima Domi­nai­tė buvo ir ver­ti­ni­mo komi­si­jos narė. Ji pabrė­žė, jog  kova buvo apy­ly­gė, tik dviem ar keliais taš­kais koman­dos atsi­li­ko vie­na nuo kitos. 7–8 kla­sių gru­pė­je mūsų 8a kla­sės koman­da (Juta, Agnė, Nedas ir Liu­das) užėmė III vie­tą. Svei­ki­na­me visus mok­s­lei­vius, daly­va­vu­sius kon­kur­se,  bei juos ruo­šu­sias moky­to­jas R. Domi­nai­tę ir A. Jonai­tie­nę.  Moki­niams lin­ki­me toliau skai­ty­ti kny­gas, domė­tis jų auto­riais, steng­tis supras­ti svar­biau­sias kny­gos min­tis,  gro­žė­tis meni­ne kal­ba. „Gera kny­ga – vie­na didžiau­sių gyve­ni­mo bran­ge­ny­bių“ (S. Smail­sas).