Ir vėl SĖKMĖ meninio skaitymo konkurse!

Pir­mą vasa­rio die­ną „Auš­ros“ gim­na­zi­jo­je vyko tra­di­ci­nis Joniš­kio rajo­no mok­s­lei­vių meni­nio skai­ty­mo kon­kur­sas. Džiu­gu, kad kas­met mūsų pro­gim­na­zi­jos skai­to­vai labai gerai pasi­ro­do kon­kur­se ir lai­mi pri­zi­nes vie­tas. Pri­minsiu, kad per­nai ir I, ir II vie­tas užėmė mūsų moki­niai. Andrė­ja vyko į zoni­nį turą, vyku­sį Bir­žuo­se, ir ten lai­mė­jo III vie­tą. Pra­ėju­siais metais buvęs ant­ras Lukas Bui­vy­das (7b kl.) šįmet 5–8 kla­sių gru­pė­je UŽTIKRINTAI lai­mė­jo I vie­tą! Jam teko gar­bė atsto­vau­ti Joniš­kio skai­to­vams zoni­nia­me kon­kur­se. Kar­tu su moky­to­ja Ali­na Jonai­tie­ne Lukas vasa­rio mėne­sį vyks į toles­nį kon­kur­so eta­pą.

Rajo­no kon­kur­se šiais metais labiau­siai sekė­si ber­niu­kams. Ant­ro­ji vie­ta 5–8 kla­sių gru­pė­je skir­ta Dona­tui iš „Sau­lės“ mokyk­los, o vyres­nių­jų gru­pė­je – Karo­liui iš „Auš­ros“ gim­na­zi­jos.

Pui­kiai pasi­ro­dė ir mūsų pro­gim­na­zi­jos kon­kur­so II ir III vie­tų lai­mė­to­jos Atėnė ir Aus­tė­ja. Ver­ti­ni­mo komi­si­ja sky­rė dvi tre­čią­sias vie­tas būtent joms. Tai­gi ir Atėnė Jene­liū­nai­tė (5a kl.), ir Aus­tė­ja Kar­bau­s­ky­tė (6b kl.) užėmė gar­bin­gą III vie­tą.

Lukas sekė pasa­ką „Kaip ponas bėdos ieš­ko­jo“. Sak­mės, pasa­kos, įvai­rūs liau­dies pasa­ko­ji­mai, manau, yra Luko „ark­liu­kas“, jam, kaip skai­to­vui, tokie teks­tai geriau­siai pavyks­ta. Komi­si­jai pati­ko ir Atėnės skai­to­ma Jono Avy­žiaus pasa­ka „Kaip cuk­ri­nę mor­ką išgy­dė“, ir Aus­tė­jos – Juo­zo Erlic­ko „Jei skau­da dan­tys“. Šių teks­tų „žinutė“,arba pag­rin­di­nė min­tis,  buvo meniš­kai ir labai aiš­kiai per­teik­ta klau­sy­to­jams.

Svei­ki­nu visus daly­vius, džiau­giuo­si savo moki­nu­kė­mis Atėne ir Aus­tė­ja ir lin­kiu didžiau­sios sėk­mės Lukui regio­ni­ni­nia­me kon­kur­se.

Rima Domi­nai­tė, lie­tu­vių kal­bos moky­to­ja,
rajo­no mok­s­lei­vių meni­nio kon­kur­so ver­ti­ni­mo komi­si­jos narė