Ir vėl knygų mylėtojai varžėsi konkurse „Knygų pelėda“

Jau tre­ti metai iš eilės mūsų pro­gim­na­zi­jo­je  vyks­ta kon­kur­sas „Kny­gų pelė­da“. Idė­ja orga­ni­zuo­ti šį kon­kur­są gimė sie­kiant paneig­ti vyrau­jan­čią visuo­me­nė­je nuo­mo­nę, kad šiuo­lai­ki­nis jau­ni­mas yra neskai­tan­tis, įni­kęs į šiuo­lai­ki­nes tech­no­lo­gi­jas, tin­gus.  Be abe­jo, norė­ta ir pas­ka­tin­ti moki­nius  skai­ty­ti, domė­tis šiuo­lai­ki­ne lite­ra­tū­ra .

Moki­niai papras­tai var­žo­si dvie­jo­se amžiaus gru­pė­se. Šie­met dėl geriau­sių skai­ty­to­jų var­do prieš pat Kalė­das susirun­gė 7–8 kla­sių moki­nių koman­dos. Moki­niai turė­jo atpa­žin­ti žino­mų lie­tu­vių ir užsie­nio rašy­to­jų port­re­tus, para­šy­ti pateik­tų ištrau­kų auto­rius bei pava­di­ni­mus,  įvar­din­ti ištrau­ko­se vaiz­duo­ja­mus vei­kė­jus, nuo­sek­liai sudė­lio­ti teks­tą, nuro­dy­ti meni­nes prie­mo­nes ir atlik­ti kūry­bi­nę užduo­tį. Susu­ma­vus balus, paaiš­kė­jo kon­kur­so nuga­lė­to­jai.

I vie­ta – 8a kla­sės koman­da
II vie­ta – 7b kla­sės koman­da
III vie­ta – 7a kla­sės koman­da

Svei­ki­na­me nuga­lė­to­jus ir lin­ki­me ir toliau lik­ti išti­ki­mais kny­gos bičiu­liais. Visų tri­jų koman­dų nariams kon­kur­so orga­ni­za­to­rė moky­to­ja Ali­na Jonai­tie­nė pado­va­no­jo po vie­ną mūsų kraš­tie­čio vai­kų lite­ra­tū­ros auto­riaus Dariaus Rekio kny­gą „ Vis­ką susap­nuo­ti dar kar­tą“.