Integruota rusų — technologijų pamoka

Š.m. kovo 29 d. mūsų mokyk­lo­je vyko atvi­ra inte­gruo­ta rusų — tech­no­lo­gi­jų pamo­ka, kurios tema: Rusiš­ki suve­ny­rai.

Šiai pamo­kai 8b kl. moki­niai ir rusų kal­bos moky­to­ja J. Alek­sand­ra­vi­čie­nė, bei tech­no­lo­gi­jų moky­to­ja G. Sta­gie­nė pra­dė­jo ruoš­tis iš anks­to. Moki­niai per tech­no­lo­gi­jos pamo­kas pada­rė suve­ny­rą — „Mat­rioš­ką“, panau­do­jo skiau­ti­nių tech­ni­ką ir paruo­šė pri­sta­ty­mą.

Šio­je pamo­ko­je daly­va­vo mūsų buvę moki­niai gim­na­zis­tai ir jų rusų kal­bos moky­to­ja K. Mar­ti­nai­tie­nė ir tech­no­lo­gi­jų moky­to­ja K. Judžen­ty­tė iš Auš­ros gim­na­zi­jos. Moki­niai pri­sta­tė rusiš­ką suve­ny­rą — „Medi­nius šaukš­tus“ panau­do­jo deku­pa­žo tech­ni­ką „hohlo­ma“.

Rusų kal­bos moky­to­jos papa­sa­ko­jo apie suve­ny­rų isto­ri­ją ir akcen­ta­vo, kad tai yra žino­mi suve­ny­rai visa­me pasau­ly­je. Moki­niai pamo­kos metu dir­bo gru­pi­nį dar­bą ir atli­ko ketu­rias užduo­tis: per­skai­ty­ti dia­lo­gą, para­šy­ti laiš­ke­lį, sukli­juo­ti paveiks­lė­lį iš kor­te­lių ir atspė­ti koks tai suve­ny­ras, iš rai­džių suda­ry­ti rusiš­ką patar­lę apie šaukš­tus.

Pamo­kos pabai­go­je visi vai­ši­no­mės arba­ta, sal­du­my­nais ir sau­sai­nu­kais, kuriuos mer­gai­tės iške­pė per tech­no­lo­gi­jų pamo­kas.

Nuo­šir­dus ačiū moki­niams už pui­kiai atlik­tus dar­bus, jūs esa­te šau­nuo­liai ir dėko­ja­me moky­to­jams už šil­tą bend­ra­dar­bia­vi­mą.

Moky­to­jos: J. Alek­sand­ra­vi­čie­nė ir G. Sta­gie­nė