Informacija dėl šalto oro!

Arti­miau­sio­mis die­no­mis sinop­ti­kams prog­no­zuo­jant šal­čius, atkrei­pia­me mok­s­lei­vių tėvų dėme­sį, kad jei oro tem­pe­ra­tū­ra nukren­ta iki 20 laips­nių šal­čio ar žemiau, į mokyk­lą gali nevyk­ti pra­di­nu­kai ir 5 kla­sių moki­niai. Jei spus­te­li 25 laips­nių spei­gas, į mokyk­lą gali nevyk­ti ir kitų kla­sių moki­niai, pri­me­na Švie­ti­mo ir moks­lo minis­te­ri­ja.