Informacija dėl mokinių dalyvavimo Nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose (diagnostiniuose ir standartizuotuose testuose)

Pro­gim­na­zi­jos ant­rų, ket­vir­tų, šeš­tų, kla­sių moki­niams suda­ro­ma gali­my­bė daly­vau­ti šaly­je vyk­do­muo­se Nacio­na­li­niuo­se moki­nių pasie­ki­mų patik­ri­ni­muo­se, kurie vyks 2019 metų balan­džio – gegu­žės mėne­siais.

  • 2 kla­sės moki­nių NMPP ver­ti­ni­mo įran­kiai: skai­ty­mo, rašy­mo, mate­ma­ti­kos testai (dia­g­nos­ti­niai);
  • 4 kla­sės moki­nių NMPP ver­ti­ni­mo įran­kiai: skai­ty­mo, rašy­mo, mate­ma­ti­kos, pasau­lio paži­ni­mo testai;
  • 6 kla­sės moki­nių NMPP ver­ti­ni­mo įran­kiai: skai­ty­mo, rašy­mo, mate­ma­ti­kos, testai.

2018–2019 m. m. NMPP 8 kla­sė­je  VYKS KITAIP.

Numa­to­ma, kad bus nau­do­ja­mos pasto­vaus inter­ne­to ryšio (angl. onli­ne) tech­no­lo­gi­jos. Pir­ma­sis dide­lės apim­ties elekt­ro­ni­nio NMPP testa­vi­mo išban­dy­mas vyks 2019 m. gegu­žės 7–10 d. lai­ko­tar­piu. Jo metu šalies aštun­to­kams bus suda­ry­ta gali­my­bė atlik­ti mate­ma­ti­kos ir gam­tos moks­lų testus. Testa­vi­mas truks apie dvi valan­das.

8 kl. moki­nių klau­si­my­nų pil­dy­mas vyks elekt­ro­ni­nė­je aplin­ko­je gegu­žės 14–16 d.

Konk­re­tų testų gra­fi­ką ir kitą smul­kes­nę infor­ma­ci­ją gali­ma ras­ti adre­su  www.nec.lt/342/.
Jei­gu būtų klau­si­mų, kreip­ki­tės į pro­gim­na­zi­jos moky­to­jus, auk­lė­to­jas ar pro­gim­na­zi­jos vado­vus.

Sėk­min­go bend­ra­dar­bia­vi­mo.