Informacija dėl mokinių dalyvavimo Nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose (diagnostiniuose ir standartizuotuose testuose)

Pro­gim­na­zi­jos ant­rų, ket­vir­tų, šeš­tų, kla­sių moki­niams suda­ro­ma gali­my­bė daly­vau­ti šaly­je vyk­do­muo­se Nacio­na­li­niuo­se moki­nių pasie­ki­mų patik­ri­ni­muo­se, kurie vyks 2019 metų balandžio – gegužės mėnesiais.

  • 2 klasės mokinių NMPP vertinimo įrankiai: skaitymo, rašymo, matematikos testai (diagnostiniai);
  • 4 klasės mokinių NMPP vertinimo įrankiai: skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo testai;
  • 6 klasės mokinių NMPP vertinimo įrankiai: skaitymo, rašymo, matematikos, testai.

2018-2019 m. m. NMPP 8 klasėje  VYKS KITAIP.

Numatoma, kad bus naudojamos pastovaus interneto ryšio (angl. online) technologijos. Pirmasis didelės apimties elektroninio NMPP testavimo išbandymas vyks 2019 m. gegužės 7-10 d. laikotarpiu. Jo metu šalies aštuntokams bus sudaryta galimybė atlikti matematikos ir gamtos mokslų testus. Testavimas truks apie dvi valandas.

8 kl. mokinių klausimynų pildymas vyks elektroninėje aplinkoje gegužės 14-16 d.

Konk­re­tų testų gra­fi­ką ir kitą smul­kes­nę infor­ma­ci­ją gali­ma ras­ti adre­su  www.nec.lt/342/.
Jei­gu būtų klau­si­mų, kreip­ki­tės į pro­gim­na­zi­jos moky­to­jus, auk­lė­to­jas ar pro­gim­na­zi­jos vado­vus.

Sėk­min­go bend­ra­dar­bia­vi­mo.