Iki šių, išskirtinių, kitokių mokslo metų pabaigos liko visai nedaug!

Dar kele­tas žings­nių ir… įšok­sim į vasa­rą. Kaip ras­ti įkvė­pi­mo pas­ku­ti­nie­siems atsi­skai­ty­mams įveik­ti ? Kaip susi­pla­nuo­ti lai­ką, kad jo užtek­tų ir moks­lui, ir poil­siui, kai jau taip nori­si nors trum­pam pasi­ma­ty­ti su drau­gais ? Kaip nuvy­ti tin­gu­lį? Mūsų pro­gim­na­zi­jos abi­tu­ri­en­tės — aštun­to­kės Luka ir Bri­gi­ta jau­kiai ir nuo­šir­džiai dali­na­si min­ti­mis, kaip joms seka­si „pri­si­jau­kint“ moky­mą­si per nuo­to­lį, lin­ki visiems slan­čiau­skie­čiams nie­ka­da nenu­ka­bin­ti nosies ir steng­tis iš visų jėgų.