Grįžtu į savo mokyklą

Šiais metais mokyk­la švęs savo 40-metį. Ta pro­ga pra­de­da­mas nau­jas pro­jek­tas „Grįž­tu į savo mokyk­lą“; buvę moki­niai lan­ky­sis Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je ir pasi­da­lins savo pri­si­mi­ni­mais apie mokyk­lą (kaip sie­kė karje­ros, kokių pamo­kų patei­kė gyve­ni­mas).

Šian­dien sulau­kė­me pir­mo­jo sve­čio — Kęs­tu­čio Mar­cin­ke­vi­čiaus, Lie­tu­vos kariuo­me­nės kari­nių oro pajė­gų oro gyny­bos bata­lio­no kari­nin­ko.

Kęs­tu­tis susi­ti­kęs su 8a ir 8b kla­sių moki­niais papa­sa­ko­jo, kad jau būda­mas sep­tin­to­kas žino­jo, kad bus kari­nin­ku. Žings­nis po žings­nio Kęs­tu­tis sie­kė savo užsi­brėž­to tiks­lo. Šian­dien jis gali didžiuo­tis savi­mi, nes ryž­tin­gu­mas, valia ir atkak­lu­mas padė­jo „įsi­seg­ti“ kari­nin­ko žen­kle­lį.

Moki­niams sve­čias papa­sa­ko­jo ir apie sava­no­riš­kos karo tar­ny­bos atli­ki­mo pri­va­lu­mus, karei­viš­ką gyve­ni­mą.

Moki­ni­mas susi­ti­ki­mas pali­ko pui­kų įspū­dį.

Direk­to­riės pava­duo­to­ja ugdy­mui J. Šiur­nie­nė
Ugdy­mo karje­rai moky­to­ja G. Svy­tie­nė