Grįžtu į savo mokyklą“ — Tomas Vaičiukynas

Tęsiant pro­jek­tą „Grįž­tu į savo mokyk­lą“ penk­ta­die­nį mokyk­lo­je lan­kė­si M. Slan­čiaus­ko gim­na­zi­jos pir­mo­sios lai­dos moki­nys Tomas Vai­čiu­ky­nas, kuris buvo pakvies­tas pasi­da­lin­ti savo sėk­me. Sugu­ž­ėję į aktų salę, aštun­to­kai nuš­čiu­vę klau­sė­si sve­čio, kuris pasa­ko­jo, kad iki 8 kla­sės mokan­tis kito­je Joniš­kio mies­to mokyk­lo­je į jo pažy­mių kny­ge­lę rei­kė­jo net papil­do­mų lapų pasta­boms įkli­juo­ti. Kai Tomas bai­gė 8 kla­ses M. Slan­čiaus­ko gim­na­zi­jo­je buvo skel­bia­mas kon­kur­sas patek­ti į tuo­me­ti­nę pir­mą­ją gim­na­zi­jos kla­sę. Tomas, netrūk­da­mas noro ir užsi­spy­ri­mo, pasi­mo­kęs visą papil­do­mai per vasa­rą, įsi­lie­jo į gim­na­zis­tų gre­tas. Tai buvo vie­nas lem­tin­giau­sių žings­nių gyve­ni­me. Pabai­gęs gim­na­zi­ją, uni­ver­si­te­tą, įgi­jęs magist­ra­tū­ros laips­nį, šian­dien Tomas vado­vau­ja dau­giau kaip 100 žmo­nių koman­dai, yra elekt­ro­ni­kos inži­ne­ri­nių sis­te­mų spe­cia­lis­tas, kurio hobis — var­di­niai moto­ci­klai, jų apdai­los deta­lių kūri­mas.
Tomas moki­niams pabrė­žė:
Kad gyve­ni­me, kaip ir kla­sė­je, yra kon­ku­ren­ci­ja;
Kad norė­da­mas pra­dė­ti savo vers­lą turi būti tos sri­ties geriau­sias, labiau­siai apsi­švie­tęs;
Kad ir ko besi­im­tum, turi tai pada­ry­ti geriau­siai;
Kad moki­niai moky­tis ar nesi­mo­ky­ti spren­di­mą pri­ima patys ir už jį yra patys atsa­kin­gi (ne tėvai ar moky­to­jai) — vėliau galės kal­tin­ti tik save. Susi­ti­ki­mas vai­kams pali­ko didžiu­lį įspū­dį.

Esa­me labai dėkin­gi už susi­ti­ki­mo ini­cia­ty­vą Tomo buvu­siai auk­lė­to­jai Svet­la­nai Plak­sij.

Jolan­ta Šiur­nie­nė, direk­to­rės pava­duo­to­ja ugdy­mui