Grįžtu į savo mokyklą

Tęsiant pro­jek­tą „Grįž­tu į savo mokyk­lą“ vasa­rio 9 die­ną mokyk­lo­je lan­kė­si tau­to­dai­li­nin­kė Auš­ra Pet­rau­skie­nė. Buvu­si mokyk­los moki­nė penk­to­kams papa­sa­ko­jo apie savo karje­ros kelią, vin­giuo­jan­tį nuo mokyk­li­nio suo­lo. Vie­š­nia pri­si­mi­nė kaip mėgo spor­tą, spor­ta­vo ir net buvo išsiųs­ta į Pane­vė­žio spor­to mokyk­lą, bet neil­gai pabu­vu­si sugrį­žo, nes supra­to, kad tai ne jos pašau­ki­mas. Pil­dy­da­ma kla­sio­kų pri­si­mi­ni­mų albu­mus, paste­bė­jo, kad visai neblo­gai seka­si pieš­ti, o besi­lauk­da­ma duk­re­lės pra­dė­ju­si siū­ti lėles ir šios veik­los nebe­pa­lei­do, o išplė­tė iki „Kaliau­sių fab­ri­kė­lio“ bei „Lėlių namų“ įkū­ri­mo ir kny­gos „Mies­te­lis, kuria­me gyve­na lėlės“ para­šy­mo.

Moki­niai susi­do­mė­ję klau­sė­si Auš­ros pasiū­tų lėlių isto­ri­jų, Ony­tės ir Jone­lio kelio­nių įspū­džių, užda­vi­nė­jo tau­to­dai­li­nin­kei įvai­riau­sių klau­si­mų ir pri­ža­dė­jo apsi­lan­ky­ti Žaga­rės lėlių namuo­se ir patys paban­dy­ti pasi­siū­ti po lėly­tę.

Džiu­gu, kad moki­niai susi­do­mė­ję išklau­sė tau­to­dai­li­nin­kės pasa­ko­ji­mo, kuris pali­ko jiems didžiu­lį įspū­dį.

Dėko­ja­me tau­to­dai­li­nin­kei Auš­rai Pet­rau­skie­nei už apsi­lan­ky­mą ir mokyk­lai pado­va­no­tą kny­gą.

Direk­to­rės pava­duo­to­ja ugdy­mui J. Šiur­nie­nė
Ugdy­mo karje­rai moky­to­ja G. Svy­tie­nė