Gražiausių inkilėlių rinkimai

Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je, res­pub­li­ki­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Aplin­ka ir žmo­gus“ buvo  pri­sta­ty­ta gra­ži inki­lė­lių paro­da, vyko gra­žiau­sių inki­lė­lių rin­ki­mai. Džiau­gia­mės, kad šie­met ypač akty­viai daly­va­vo mūsų mokyk­los pra­di­nu­kai.

  • 1a kla­sės moki­niai: Rugi­lė Skir­vai­ny­tė, Domi­ny­kas Samai­tis, Sau­lė Budžy­tė, Vies­tar­tas Bitai­tis.
  • 2b kla­sės moki­niai: Ronal­das Rudys ir Ąžuo­las Šob­lis.
  • 3b kla­sės moki­niai: Urtė Šaky­tė, Jokū­bas Šili­nas, Tėja Zabloc­ky­tė, Kami­lė Svei­kac­kai­tė, Airi­das Gul­bi­nas.
  • 4a kla­sės moki­nė - Sau­lė Luko­šiū­nai­tė.
  • 4b kla­sės moki­nysArmi­nas Paliū­nas.

Pri­zi­nes vie­tas pasi­da­li­no mūsų pro­gim­na­zi­jos moki­niai. Pir­ma vie­ta ati­te­ko Urtei Šaky­tei, ant­ra vie­ta — Armi­nui Paliū­nui, tre­čia — Rugi­lei Skir­vai­ny­tei.   Dova­nė­les už pui­kius, ori­gi­na­lius inki­lus gavo visi inki­lė­lių gamin­to­jai. Moki­nius inki­lė­lių kon­kur­se daly­vau­ti pas­ka­ti­no moky­to­jos L. Pili­pa­vi­čie­nė, D. Klau­sie­nė, I. Kati­nie­nė, J. Matu­lie­nė, J. Bytau­tie­nė.

Dėko­ja­me moki­niams ir jų Tėve­liams už daly­va­vi­mą paro­do­je ir tiki­mės, kad visi šie inki­lė­liai suras savo gyven­to­jus.

Kon­kur­so mode­ra­to­rė Inga Misiu­vie­nė