Geriausia rajono skaitovė – mūsų progimnazijos moksleivė

Ket­vir­ta­die­nį „Auš­ros“ gim­na­zi­jo­je vyko tra­di­ci­nis meni­nio skai­ty­mo kon­kur­sas (II eta­pas). Jame daly­va­vo geriau­si skai­to­vai iš visų rajo­no mokyk­lų. Pui­kiai pasi­ro­dė mūsų pro­gim­na­zi­jos mok­s­lei­vės, jos pel­nė pir­mą ir ant­rą vie­tas 5–8 kla­sių gru­pė­je. Atėnė Jene­liū­nai­tė iš 6a kla­sės lai­mė­jo I vie­tą. Ji skai­tė ištrau­ką iš Vytau­to V. Lands­ber­gio kny­gos „Ark­lio Domi­ny­ko mei­lė“. II vie­tą ver­ti­ni­mo komi­si­ja sky­rė Aus­tė­jai Kar­bau­s­ky­tei iš 7b kla­sės. Ji skai­tė ištrau­ką iš Sau­liaus Šal­te­nio apsa­ky­mo „Amži­nai žaliuo­jan­tis kle­vas“. Kon­kur­se daly­va­vo ir Aus­tė­ja Buly­tė iš 6b kla­sės, ji skai­tė Salo­mė­jos Nėries teks­tą iš poe­mos „Eglė žal­čių kara­lie­nė“. Aus­tė­ja daly­va­vo pir­mą kar­tą, tiki­mės, kad kitų mok­s­lei­vių pasi­ro­dy­mai, patir­ti įspū­džiai atei­ty­je pas­ka­tins daly­vau­ti dar ne vie­na­me kon­kur­se. SVEIKINAME visas mok­s­lei­ves ir džiau­gia­mės jūsų lai­mė­ji­mais.

Na, o aš buvau vie­na iš ver­ti­ni­mo komi­si­jos narių ir mano nuo­mo­nė dėl I ir II vie­tos buvo tik išklau­sy­ta, spren­dė kiti – kon­ku­ra­vo abi mano moki­nės.  Tai­gi, komi­si­jos nuo­mo­ne, geriau­sia šie­met Atėnė. Su Atėne vasa­rio 22 die­ną vyk­si­me į Pane­vė­žį, į meni­nio skai­ty­mo kon­kur­so regio­ni­nį turą. Atėne, dar padir­bė­si­me, o tada – sėk­mės kita­me ture!

Lie­tu­vių kal­bos moky­to­ja Rima Domi­nai­tė