Gerbiamieji,

Ger­bia­mie­ji,
pra­šo­me Jūsų skir­ti 1,2 pro­cen­to GPM (gyven­to­jų paja­mų mokes­čio) Mato Slan­čiaus­ko  progimnazijai.
Surink­tas lėšas keti­na­ma skir­ti moki­nių ugdy­mo­si sąly­gų geri­ni­mui. Inves­tuo­ti į vai­kų atei­tį visa­da prasminga!