Gerbiami būsimi, esami ir buvę Mato Slančiausko progimnazijos bendruomenės nariai, rėmėjai, vaikų ugdymo(si) gerove suinteresuoti asmenys,

Dėko­ja­me už tai, kad anks­tes­niai­siais metais rėmė­te mokyk­lą, jai skir­da­mi 2 % gyven­to­jų paja­mų mokes­čio.

Jūsų remia­ma pro­gim­na­zi­ja  kas­dien sten­gia­si tap­ti labiau ati­tin­kan­ti tiek visuo­me­nės, tiek mok­s­lei­vių ir jų tėvų lūkes­čius.

Ir šiais moks­lo metais krei­pia­mės į Jus tikė­da­mie­si para­mos, nerei­ka­lau­jan­čios iš Jūsų papil­do­mų mate­ria­li­nių išlai­dų.

Remian­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Lab­da­ros ir para­mos įsta­ty­mu, kiek­vie­nas Lie­tu­vos pilie­tis gali teik­ti para­mą pasi­rink­tai orga­ni­za­ci­jai, jai skir­da­mas iki 2 % vals­ty­bei sumo­kė­to gyven­to­jų paja­mų mokes­čio.

Malo­niai kvie­čia­me iki gegu­žės 2 die­nos savo para­mą skir­ti Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jai. Labai ačiū jums.

Pil­dy­ti gali­ma elekt­ro­ni­niu būdu arba pil­dant raš­tu tam tik­rą for­mą.

Vio­le­ta Zig­man­tie­nė, Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos direk­to­rės pava­duo­to­ja ugdy­mui, lai­ki­nai einan­ti direk­to­rės parei­gas.
Dalia Mar­cin­ke­vi­čie­nė, pro­gim­na­zi­jos tary­bos pir­mi­nin­kė