Gegužės 5‑oji – pasaulinė rankų plovimo diena

mikrobai1Ran­kų plo­vi­mas su mui­lu yra pats efek­ty­viau­sias ir papras­čiau­sias būdas išveng­ti vidu­ria­vi­mo bei ūmių kvė­pa­vi­mo takų infek­ci­jų, kurios kas­met atima gyvy­bę mili­jo­nams vai­kų, gyve­nan­tiems besi­vys­tan­čio­se šaly­se. Nors toks papras­tas veiks­mas galė­tų išgel­bė­ti daug gyvy­bių, bet daž­nai pamirš­ta­me nusi­plau­ti ran­kas…
Mūsų mokyk­los 6b kla­sės „Mik­ro­bų nai­kin­to­jų“ koman­da, apsi­gink­la­vu­si popie­ri­niais rankšluos­čiais ir mui­lu, lan­kė­si 1a ir 1b kla­sė­se. Tai Dei­man­tė, Gus­tė, Rugi­lė, Man­tas ir Tadas. Ši koman­da rajo­ni­nė­je vik­to­ri­no­je „Ką žinai apie infek­ci­nes ligas?“ iško­vo­jo I‑ąją vie­tą. „Mik­ro­bų nai­kin­to­jų“ koman­da papa­sa­ko­jo pir­mo­kams, kodėl rei­kia plau­ti ran­kas, kada jas plau­ti irkaip tai­syk­lin­gai tai atlik­ti. Sušo­ko „Šva­rių ran­kų“ šokį ir pakvie­tė savo jau­nes­niuo­sius drau­gus pasi­mo­ky­ti tai­syk­lin­gai nusi­plau­ti ran­kas ir sunai­kin­ti visus mik­ro­bus esan­čius ant jų ran­ky­čių.
„Mik­ro­bų nai­kin­to­jus“ lydė­jo Visuo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tė R. Jeske­vi­čie­nė