Gamtos mokslų — biologijos rajoninė olimpiada

Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je vyko 5–8 kla­sių moki­nių gam­tos moks­lų — bio­lo­gi­jos rajo­ni­nė olim­pia­da. Į olim­pia­dą atvy­ko moki­niai iš Žaga­rės gim­na­zi­jos, Skaist­gi­rio gim­na­zi­jos, Kriu­kų pag­rin­di­nės mokyk­los, Gas­čiū­nų pag­rin­di­nės mokyk­los, „Sau­lės“ pag­rin­di­nės mokyk­los ir  Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos. Mūsų pro­gim­na­zi­jos moki­niai paro­dė savo žinias ir lai­mė­jo daug pri­zi­nių vietų:

  • Juta Ado­mai­ty­tė (8a)  — 1 vieta;
  • Vaka­ris Jakas (5a) — 1 vieta;
  • Dovy­das Pet­ry­la (7b) — 2 vieta;
  • Mil­da Valan­čiū­tė (6b) — 3 vieta;
  • Kaspa­ras Gal­kus (7a) — 3 vieta.

Ačiū Aurė­jai Amb­ro­že­vi­čiū­tei, Emi­li­jai Skablauskai­tei, Ores­tui Voz­bu­tui už dalyvavimą.

Džiau­giuo­si ir didžiuo­juo­si savo mokiniais.

Olim­pia­dos moderatorė,
gam­tos moks­lų — bio­lo­gi­jos mokytoja
Inga Misiu­vie­nė