Gamtos ateitis mūsų rankose

Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko bend­ruo­me­nė daly­va­vo edu­ka­ci­nė­se veik­lo­se žygy­je „Žalio­sios euro­pie­čių ato­sto­gos Joniš­ky­je“ bei išban­dė savo jėgas „Pro­tų kovo­se“ su Rober­tu Pet­raus­ku.

Ren­gi­nio metu  žygei­viai pasi­da­li­no įspū­džiais apie bend­rą gam­tos išsau­go­ji­mą, dar­nios aplin­kos kūri­mą.  Labiau­siai slan­čiau­skie­čius įtrau­ku­si  veik­la — inki­lė­lių gamy­ba. Noriai  inki­lus gami­no vai­kai, tėve­liai, moky­to­jai ir sukū­rė jau­kias pasto­ges paukš­čiams. Moky­to­jai su dide­liu entu­ziaz­mu var­žė­si  EKOpro­tai kovo­se ir paro­dė savo žinias eko­lo­gi­jos ir aplin­ko­sau­gos sri­ty­se.

Džiu­gu, kad Mato Slan­čiaus­ko bend­ruo­me­nė yra už šva­rią Lie­tu­vą.