Futbolo festivalis

Skaist­gi­ry­je vyko tarp­tau­ti­nis vai­kų futbo­lo fes­ti­va­lis pažy­mė­ti Euro­pos mokyk­lų spor­to die­ną. Daly­va­vo mūsų mokyk­los ket­vir­tų ir penk­tų kla­sių koman­dos.