Futbolo festivalis

Skait­gi­ry­je vyko tarp­tau­ti­nis futbo­lo fes­ti­va­lis skir­tas pami­nė­ti Euro­pos mokyk­lų spor­to die­ną. Daly­va­vo mokyk­los ket­vir­to­kų ir penk­to­kų koman­dos. Var­žy­bo­se daly­va­vo po aštuo­nias koman­das. Visi žai­di­mo daly­viai apdo­va­no­ti atmi­ni­mo meda­liais.