FOLKŠOKIAI — JĖGA

folk_partySau­sio 29 d. „Sau­lės“ pag­rin­di­nė­je mokyk­lo­je vyko pir­ma­sis Joniš­ky­je folk­šo­kių vaka­rė­lis. Jame daly­va­vo ir šokių stu­di­jos „Kibirkš­tė­lė“ šokė­jai Salo­mė­ja Pau­la­vi­čiū­tė, Ger­da Rama­šauskai­tė, Ema Nor­ke­vi­čiū­tė, Rokas Ger­ve­taus­kas, Gus­tas Bur­kus, Jus­ti­nas Butau­tas, Valen­ti­nas Stul­gis, Dovy­das Kond­ro­šo­vas, Simo­na Kle­vin­skai­tė, Eve­li­na Kond­ro­šo­vai­tė. Gro­jant gyvai muzi­kai lie­tu­viš­kus fok­lo­ri­nius šokius sma­giai try­pė jau­ni­mė­lis iš Joniš­kio, Žaga­rės, Šiau­lių, Šila­lės… Ir ne tik jau­ni­mas. Šoko try­pė visi, kas norė­jo — ir jau­nas, ir senes­nis, ir dide­lis, ir mažas. Visi, daly­va­vę šia­me sma­gia­me pasi­links­mi­ni­me, įsi­ti­ki­no, kad lie­tu­viš­ki folk­lo­ri­niai šokiai — ne tik nuo­sta­bus bend­ra­vi­mo ir lai­ko pra­lei­di­mo būdas, bet ir pui­kus spor­tas. Kaip sakė orga­ni­za­to­rių pakal­bin­tas jau­ni­mo aso­cia­ci­jos „Jau­ni­mo impe­ri­ja“ narys, „per pen­kias kūno kul­tū­ros pamo­kas gal tiek ir supra­kai­tuo­ji…“ Šokis kei­tė šokį, salė visą lai­ką buvo pil­na įsi­sma­gi­nu­sių šokė­jų, džiaugs­mas, juo­kas, links­mas kle­ge­sys lie­te lie­jo­si. Tai štai kokie tie mūsų lie­tu­viš­ki šokiai! Vaka­rė­liui bai­gian­tis orga­ni­za­to­riai paža­dė­jo, kad toks ren­gi­nys Joniš­ky­je pir­mas, bet tik­rai ne pas­ku­ti­nis, ir pakvie­tė vasa­rio mėne­sį į Šiau­lius, kur tokie vaka­rė­liai vyks­ta regu­lia­riai.  Išsi­skirs­tė­me pavar­gę, tačiau links­mi ir paky­lė­ti,  kupi­ni pui­kių emo­ci­jų, pasi­kro­vę geros ener­gi­jos. Lau­kia­me kitų tokių ren­gi­nių ir tik­rai juo­se daly­vau­si­me.