Finalinis koncertas „Ir aš galiu“

Gruo­džio 17 die­ną mokyk­lo­je nuskam­bė­jo pas­ku­ti­nis talen­tų šou „Ir aš galiu“ akor­das – nuga­lė­to­jų fina­li­nis kon­cer­tas. Jam visi daly­viai paruo­šė po nau­ją – kalė­di­nį nume­rį. Muzi­kan­tai, dai­ni­nin­kai ir šokė­jai kei­tė vie­ni kitus, o pil­na salė žiū­ro­vų negai­lė­jo aplo­dis­men­tų.

Ren­gi­niui bai­gian­tis komi­si­ja pas­kel­bė nomi­na­ci­jas ir palin­kė­jo gra­žių lai­mė­ji­mų atei­ty­je.

Kon­cer­tą užbai­gė Erne­sta ir Vil­tė su dai­na „Man palin­kė­ki gerų Kalė­dų“. Gerų Kalė­dų lin­ki­me ir visai mokyk­los bend­ruo­me­nei!