Europos kalbų diena

Rug­sėjo 26 dieną šven­čiama Euro­pos kalbų diena. Šios šven­tės metu Euro­pos vals­ty­bėse orga­ni­zuo­jami įvai­rūs ren­gi­niai, sie­kiant pas­ka­tinti kalbų moky­mosi įvai­rovę, išug­dyti pagarbą visoms Euro­pos kal­boms, regionų ir tau­ti­nių mažumų kal­boms.
Mato Slan­čiausko pro­gim­na­zi­jos 5–8 kla­sių moki­niai bei visų užsie­nio kalbų moky­to­jos (anglų, vokie­čių, rusų) nepa­miršo papuošti mokyk­los. Mokyk­los fojė puo­šia Babe­lio bokš­tas su įvai­riau­sių kalbų pasi­svei­ki­nimo bei padė­kos žodžiais, Euro­pos šalių vėlia­vo­mis, sos­ti­nių pava­di­ni­mais bei jų įspū­din­giau­siais bokš­tais.
Įėji­mai į anglų kabi­ne­tus papuošti spal­vo­to­mis ran­ky­tė­mis su Euro­pos kalbų žodžiais.
Tre­čiame aukšte galima apžiū­rėti stendą rusų kalba apie Euro­pos kalbų dieną.
Babe­lio bokšto isto­rija
…po pasau­lio tvano žmo­nės buvo viena tauta ir kal­bėjo viena kalba. Jie sumanė pasta­tyti dangų sie­kiantį bokštą, tačiau buvo už tai nubausti Jah­vės − jie pra­bilo skir­tin­go­mis kal­bo­mis, nega­lėjo vie­nas kito suprasti, tad bokš­tas liko nepa­sta­ty­tas…