eTwinning mokykla

Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ją pasie­kė pui­kios nau­jie­nos. Mūsų mokyk­la tapo eTwin­ning mokyk­la. Tai pui­kus Euro­pos komi­si­jos įver­ti­ni­mas. Didžiuo­ki­mės savo atlik­tais pro­jek­tais.

Ang­lų kal­bos moky­to­ja meto­di­nin­kė Lai­ma Kurau­skie­nė