Etwining projektas „STEM ON BOARD

Etwi­ning pro­jek­tas „STEM ON BOARD paty­rė karan­ti­no iššū­kį. Stai­ga nutrū­kus ugdy­mo pro­ce­sui viso­se part­ne­rių šaly­se ir pra­si­dė­jus nuo­to­li­niam moky­mui, sudė­tin­ga vyk­dy­ti pro­jek­to veik­las. Mažie­siems daž­nai pri­rei­kia tėve­lių pagal­bos, ne visos pro­jek­to prog­ra­mos ir aplin­kos namuo­se įvei­kia­mos…

STEM ON  BOARD“ pro­jek­to pla­nuo­se buvo šiukš­lių rūšia­vi­mo gali­my­bės ir porei­kis. Įgy­ven­din­ti šią pro­jek­to dalį ėmė­si robo­ti­kos būre­lio narys ket­vir­to­kas Agnius. Su  tėve­lių pagal­ba fil­muo­jant Agnius surin­ko robo­tą ir savo pasie­ki­mais pasi­da­li­na fil­mu­ke.