ES Lietuvoje

Šių metų balan­džio — gegu­žės mėne­siais  viso­je Lie­tu­vo­je vyks­ta azar­tiš­kos pro­tų kovos, skir­tos 7 — 11 kla­sių mok­s­lei­viams  susi­pa­žin­ti, pasi­do­mė­ti ir „pačiu­pi­nė­ti“ ES inves­ti­ci­jų tei­kia­mą nau­dą. Suma­nu­mo mūšių tiks­las — supa­žin­din­ti ir susi­pa­žin­ti, kuo ir kaip Euro­pos Sąjun­ga padė­jo Lie­tu­vai.

Į pro­jek­tą įsi­jun­gė apie 100 Lie­tu­vos mokyk­lų, kurios var­žo­si ne tik pro­to mūšiuo­se gyvai, bet savo jėgas gali išmė­gin­ti ir inter­ne­ti­nė­je vik­to­ri­no­je. Beje, inter­ne­ti­nės vik­to­ri­nos dau­giau­siai balų surin­ku­si mokyk­la (o balai bus ski­ria­mi ir už masiš­ku­mą), bus apdo­va­no­ta eks­kur­si­ja.  Šios mokyk­los koman­da rung­sis dėl pag­rin­di­nio pri­zo – dro­nų.

Inter­ne­ti­nės vik­to­ri­nos nuo­ro­da: -> astrusprotas.lt/ Kvie­čia­me visus suda­ly­vau­ti.

Gegu­žės 9 d. Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos koman­da: Auš­ri­nė Kati­lia­vai­tė, Džed­lin­ga Daš­ke­vi­čiū­tė, Kami­lė Čia­pa­i­tė, Aus­tė­ja Kače­rauskai­tė, Povi­las Rim­ke­vi­čius, Pau­lius Rim­ke­vi­čius, Ema  Vai­ne­i­ky­tė, Juta Ado­mai­ty­tė daly­va­vo pro­jek­to „Atrask ES Lie­tu­vo­je“  pro­tų mūšy­je, kuris vyko Šiau­lių Mede­ly­no pro­gim­na­zi­jo­je. Koman­da paren­gė pri­sta­ty­mą kaip ES inves­ti­ci­jos buvo panau­do­ja­mos reno­vuo­jant Sida­b­ros poil­sio zoną. Pro­tų mūšy­je daly­va­vo 10 koman­dų. Mūsų pro­gim­na­zi­jos koman­da paro­dė pui­kias žinias  ir pagal surink­tų taš­kų skai­čių užėmė­me III vie­tą.

Visa pro­gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nė svei­ki­na ir lin­ki sėk­mės šau­niai koman­dai ir jų moky­to­jai Ritai Ivaš­ke­vi­čie­nei.