Emocinis intelektas — kelias į sėkmę

Štai kokia mano paslap­tis. Ji labai papras­ta: maty­ti gali­ma tik širdimi.
Tai, kas svar­biau­sia, nema­to­ma aki­mis.“  (Antoi­ne de Saint Exu­pe­ry „Maža­sis princas“)

Žinios, išsi­la­vi­ni­mas, patir­tis, inte­lek­tas — jie svar­būs, bet nė vie­nas iš jų nenu­sa­ko, kodėl vie­nam žmo­gui gyve­ni­me seka­si, o kitam — ne. Egzis­tuo­ja dar kaž­kas, ko visuo­me­nė nega­li paaiš­kin­ti. Atsa­ky­mas beveik visa­da susi­jęs su tuo, ką vadi­na­me emo­ci­niu inte­lek­tu. Šian­dien emo­ci­nio inte­lek­to sąvo­ka jau nebė­ra nau­jie­na ir džiu­gu, kad žinios, patir­tys apie emo­ci­nio inte­lek­to lavi­ni­mą mūsų pro­gim­na­zi­jo­je jau įgau­na pagrei­tį! Dau­gu­ma žmo­nių pri­pa­žįs­ta, kad emo­ci­nis inte­lek­tas – tai tar­si sėk­mės rak­tas, kuris didi­na žmo­gaus lai­mės pojū­tį. Tai mūsų emo­ci­nis ir dva­si­nis atspa­ru­mas, kuris lei­džia patir­ti džiaugs­mą ir ištver­ti skaus­mą, nusi­vy­li­mą, liū­de­sį ir pri­im­ti­nu būdu jį išreikš­ti. Dau­ge­lį emo­ci­jų geba­me išreikš­ti dar kūdi­kys­tė­je šyp­se­na, krykš­ta­vi­mu, ver­ki­mu ir t.t. Bet kada išmoks­ta­me jas val­dy­ti? Ir ar išvis išmoks­ta­me? Kaip to moko­mės ir kas moko?

Džiau­gia­mės, kad šią savai­tę pusė mūsų pro­gim­na­zi­jos pra­di­nių kla­sių moki­nių daly­va­vo drau­giš­ko­je socia­li­nio ir emo­ci­nio ugdy­mo olim­pia­do­je „Dramb­lys“. Olim­pia­da vyko 5 die­nas. Kiek­vie­ną die­ną vyko prak­ti­niai užsi­ėmi­mai, kuriuos vedė pra­di­nių kla­sių moky­to­jos: Ire­na, Dalia, Jani­na, Jolan­ta, o Joms tal­ki­no mokyk­los spe­cia­lio­ji peda­go­gė, psi­cho­lo­gė, socia­li­nė peda­go­gė. Olim­pia­do­je sėk­min­gai ir pra­smin­gai moki­niai lei­do lai­ką, stip­rin­da­mi savo emo­ci­nes — socia­li­nes kom­pe­ten­ci­jas. Mokė­si pažin­ti save ir kitus, lavi­no tar­pu­sa­vio san­ty­kių val­dy­mą tam, kad galė­tų kiek­vie­nas įgy­ven­din­ti savo tiks­lus, plės­tų savo gali­my­bių ribas. Moki­niai žai­dė įvai­rius žai­di­mus, siek­da­mi atpa­žin­ti ir įvar­din­ti savo emo­ci­jas, jaus­mus. Vai­kai, pade­da­mi kla­sės drau­gų, tėve­lių, atpa­ži­no savo ir kitų bend­ra­kla­sių geras savy­bes, mokė­si drau­giš­kai spręs­ti konf­lik­tus, val­dy­ti pyk­tį, ieš­ko­jo įvai­rių nusi­ra­mi­ni­mo būdų, sie­kė supras­ti šalia esan­tį ir jam padė­ti. Buvo sma­gu suži­no­ti, kad mes visi turi­me gerų savy­bių, kurias rei­kia ir toliau stip­rin­ti. Džiau­gia­mės visi galė­da­mi maty­ti, kad moka­me ir gali­me save mylė­ti, šalia esan­tį supras­ti ir kar­tu kal­bė­tis bei susi­kal­bė­ti! Ši olim­pia­da mums tai įro­dė! Dėko­ja­me olim­pia­dos orga­ni­za­to­riams „Edukatoriai.Lt“, mokyk­los administracijai.

Nekant­riai lauk­si­me kitų metų, kada galė­si­me vėl daly­vau­ti olim­pia­do­je „Dramb­lys“, o moky­to­jos orga­ni­zuos kitas emo­ci­nio socia­li­nio ugdy­mo veik­las, nes vai­kams patin­ka augin­ti save geru­mui bei tuo džiaugtis!