Emocijų užsiėmimai

Kiek­vie­ną die­ną mus lydi įvai­rios emo­ci­jos: bai­mė, pyk­tis, liū­de­sys, džiaugs­mas. Nors kar­tais ir patys nepa­ste­bi­me, kaip mažy­tė smulk­me­na mus „išmu­ša iš vėžių” ar atvirkš­čiai — pake­lia nuo­tai­ką.
Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je, visuo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tė Rita Goš­tau­tie­nė3 a ir 3 b kla­sių vai­kams orga­ni­za­vo akty­vų užsi­ėmi­mą apie emo­ci­jas. Buvo aptar­ta vie­na iš emo­ci­jų — bai­mė. Vai­kai suži­no­jo, kas tai yra neri­mas, fobi­jos, kam rei­ka­lin­ga bai­mė, ar gali­ma ją įveik­ti, kaip išmoks­ta­ma bijo­ti. Daug suži­no­ję, vai­kai pie­šė įvai­rias emo­ci­jas, iš mode­li­no kūrė savo bai­mes: vie­ni voriu­kus, ryk­lius, kiti — kačiu­kus ir kito­kius, vai­kų fan­ta­zi­jos sukur­tus gyvū­nus.