Edukacinis užsiėmimas — „Stebuklinga žolelių galia“

Pra­si­dė­jus žvar­biems ir lie­tin­giems orams, dau­ge­liui iš mūsų rūpi, kaip rei­kia apsi­sau­go­ti nuo per­ša­li­mo ir kitų ligų, kaip jas išsi­gy­dy­ti seno­vi­niais liau­diš­kais būdais.

Tre­čia­die­nio popie­tę 1a (mokyt. D. Klau­sie­nė) ir 3b (mokyt. L. Pili­pa­vi­čie­nė) kla­sių moki­niai į sve­čius pasi­kvie­tė isto­ri­kę, gidę, edu­ka­ci­nių užsi­ėmi­mų vedė­ją Liną Vai­te­kū­nie­nę, kuri domi­si seno­lių papro­čiais, tikė­ji­mais, liau­diš­kais gydy­mo būdais.

Nuo  senų seno­vės mūsų  pro­tė­viai augi­no, rin­ko įvai­rias žole­les. Žole­les nau­do­jo, kad išsi­gy­dy­tų  įvai­rias ligas, vir­tu­vė­je kaip prie­sko­nius, kon­ser­va­vi­mui. Iš vais­ti­nių žole­lių  gami­no įvai­rius tepa­lus, smil­ka­lus. Vai­kams edu­ka­to­rė pasa­ko­jo, rodė įvai­rių rūšių vais­ti­nes žole­les, davė jas apžiū­rė­ti, pauos­ty­ti, papa­sa­ko­jo apie  jų gydo­mą­sias savy­bes ir panau­do­ji­mą.

Vai­kai dali­jo­si savo patir­ti­mi, rodė vie­nas kitam, pasa­ko­jo apie vais­ti­nes žole­les, atsi­neš­tas iš namų.

Ska­nau­da­mi gar­džią žole­lių arba­tą su natū­ra­liu medu­mi ir sva­rai­niu, vai­kai įver­ti­no jos sko­nį ir aro­ma­tą.

Edu­ka­ci­nio užsi­ėmi­mo pabai­go­je pra­di­nu­kai į drobi­nį mai­še­lį įsi­ri­šo ir išsi­ne­šė į namus  žole­les, kurios, pasak Linos Vai­te­kū­nie­nės, pagal seno­lių tikė­ji­mą „apsau­go nuo blo­gos akies“.

Moki­niai supra­to, kad dide­lė gydo­mo­ji galia sly­pi mažo­je žole­lė­je.