Edukacinis užsiėmimas „Kalėdinis angeliukas“

Artė­jant gra­žiau­sioms metų šven­tėms  4a ir 4b moki­niai (moky­to­jos I. Kati­nie­nė ir J. Matu­lie­nė) daly­va­vo edu­ka­ci­nia­me užsi­ėmi­me „Kalė­di­nis ange­liu­kas“ Joniš­kio isto­ri­jos ir kul­tū­ros muzie­ju­je. Vai­kai mokė­si savo ran­ko­mis sukur­ti mažą ste­buk­lą, ramy­bės ir jau­ku­mo pra­na­šą, kurį galė­jo­me par­si­neš­ti į namus ir pado­va­no­ti  savo arti­mie­siems.