Edukacinė pamoka „Krentanti žvaigždė“. Astronomijos mokslas senovės bei dabarties lietuvių kultūroje

1a  ir 3a kasių moki­niai su moky­to­jo­mis J. Matu­lie­ne ir D. Mar­cin­ke­vi­čie­ne domė­jo­si ast­ro­no­mi­jos moks­lu ir ast­ro­no­mo profesija.

- Kaip skam­ba Sau­lė? O kodėl mes jos negir­di­me Žemė­je?- Ar yra gyvy­bė Mar­se? O mano katė var­du Mar­sas! 😀Ir dar yra toks sal­dai­nis Mar­sas! 😀 Ir dar yra Mil­ky Way sal­dai­nis, žino­te tokį? 🤔Apie Kos­mo­so įdo­my­bes, keis­te­ny­bes ir viso­kius kito­kius daly­kus šian­dien klau­sė­si ir gir­dė­jo Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos pra­di­nių kla­sių moki­nu­kai. Nuo šiol jie visi, paklaus­ti, ar yra žiū­rė­ję pro tele­sko­pą, atsa­kys TAIP! 🔭👍Kvie­čia­me jus daly­vau­ti kūry­bi­nių dar­bų kon­kur­se MES — ŽVAIGŽDŽIŲ VAIKAI su gali­my­be lai­mė­ti 500€ ver­tės tele­sko­pą savo mokyklai! 🔭

Pos­ted by Gar­sios Tylos Obser­va­to­ri­ja ir Edu­ka­ci­jos on 2019 m. lap­kri­čio 12 d., antradienis