Edukacinė pamoka „Kad dantukai būtų sveiki“

Kodėl dan­tu­kai gen­da? Kaip pri­žiū­rė­ti juos? Kaip tai­syk­lin­gai valy­ti?  Atsa­ky­mus į šiuos klau­si­mus 1a (mokyt. D. Klau­sie­nė) ir 3b (mokyt. L. Pili­pa­vi­čie­nė) kla­sių moki­niai suži­no­jo apsi­lan­kę VŠĮ Joniš­kio PSPC odon­to­lo­gi­jos sky­riu­je, kur edu­ka­ci­nę pamo­ką apie dan­tu­kus pra­ve­dė bur­nos higie­nis­tė Sona­ta Kvyk­lie­nė. Spe­cia­lis­tė papa­sa­ko­jo vai­kams, kas svei­ka ir kas ken­kia dan­tims, paro­dė dan­tu­kų, tarp­dan­čių ir lie­žu­vio valy­mo tech­ni­kas. Vai­kai su spe­cia­lia pasta valė­si dan­tu­kus.  O kas norė­jo, galė­jo pasi­tik­rin­ti dan­tu­kus pas  odon­to­lo­gę Liną Pet­ro­nie­nę. Sma­gu buvo ste­bė­ti, kaip vai­kai drą­siai, be bai­mės sėdo­si į odon­to­lo­go kėdę. Kruopš­čiai patik­ri­nu­si vai­kų dan­tu­kus, odon­to­lo­gė para­šė pažy­mas apie vai­kų dan­tu­kų būklę.