Edukacinė pamoka apie vaistažoles

Pasau­lio paži­ni­mo pamo­ko­se tre­čia­kla­siai įgy­ja pir­mi­nių žinių apie svei­ka­tą, vita­mi­nus, pir­mą­ją pagal­bą susir­gus. 3B kla­sės moki­niai, jų tėvai, sene­liai turė­jo gali­my­bę penk­ta­die­nio popie­tę (02–24) susi­pa­žin­ti su vais­ta­žo­lė­mis. Edu­ka­ci­nio užsi­ėmi­mo metu moky­to­ja Ugnė pasa­ko­jo apie auga­lų gydo­mą­sias savy­bes,  jų var­to­ji­mą norint sustip­rin­ti imu­ni­nę sis­te­mą. Moki­nys Tadu­kas Š. supa­žin­di­no kla­sės drau­gus su vais­ta­žo­lė­mis, kurias gali augin­ti savo lysve­lė­je kiek­vie­nas pra­di­nu­kas.  Mokyk­los val­gyk­lo­je vyko prak­ti­niai gydo­mų­jų arba­tų gami­ni­mo užsi­ėmi­mai.