DŽIUGINA MOKINIŲ PASIEKIMAI NE TIK PAMOKOSE

Joniš­kio Bal­to­jo­je sina­go­go­je vyko rajo­no moki­nių, daly­va­vu­sių olim­pia­do­se, kon­kur­suo­se ir užėmu­sių pir­mas vie­tas, pager­bi­mo šven­tė.
Šven­tė­je daly­vau­ti buvo pakvies­tas gra­žus būre­lis Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­nių, moky­to­jų.
Moki­niai:
1. Emi­li­ja Skablauskai­tė, 4 kla­sės moki­nė. Pir­ma vie­ta rajo­no 4 kla­sių moki­nių mate­ma­ti­kos olim­pia­do­je.
2. Ores­tas Voz­bu­tas, 5 kla­sės moki­nys. Pir­ma vie­ta rajo­no 5 kla­sių moki­nių mte­ma­ti­kos olim­pia­do­je.
3. Faus­ta Žeb­rauskai­tė, 6 kla­sės moki­nė. Pir­ma vie­ta rajo­no 6 kla­sių moki­nių mate­ma­ti­kos olim­pia­do­je.
4. Simo­na Rim­ke­vi­čiū­tė, 6 kla­sės moki­nė. Pir­ma vie­ta rajo­no 6 kla­sių moki­nių mate­ma­ti­kos olim­pia­do­je.
5. Juta Ado­mai­ty­tė, 7 kla­sės moki­nė. Pir­ma vie­ta rajo­no 7 kla­sių moki­nių mate­ma­ti­kos olim­pia­do­je ir šau­niau­sio sep­tin­to­ko fizi­ko kon­kur­se.
6. Andrė­ja Vai­te­kū­nai­tė, 6 kla­sės moki­nė. Pir­ma vie­ta rajo­no 6 kla­sių moki­nių ang­lų kal­bos olim­pia­do­je.
7. Atėnė Jene­liū­nai­tė, 4 kla­sės moki­nė. Pir­ma vie­ta rajo­no pra­di­nių kla­sių moki­nių meni­nio skai­ty­mo kon­kur­se.
8. Andrė­ja Jene­liū­nai­tė, 8 kla­sės moki­nė. Pir­ma vie­ta rajo­no meni­nio skai­ty­mo kon­kur­se.
9. Pau­lius Rim­ke­vi­čius, 8 kla­sės moki­nys. Pir­ma vie­ta rajo­no 8 kla­sių moki­nių fizi­kos olim­pia­do­je.
Moky­to­jai:
1. Danu­tė Klau­sie­nė, pra­di­nio ugdy­mo moky­to­ja meto­di­nin­kė.
2. Jani­na Dau­pa­rie­nė, mate­ma­ti­kos moky­to­ja meto­di­nin­kė.
3. Rima Domi­nai­tė, lie­tu­vių kal­bos vyres­nio­ji moky­to­ja.
4. Lai­mu­tė Kurau­skie­nė, ang­lų kal­bos moky­to­ja meto­di­nin­kė
5. Asta Radžvi­lie­nė, fizi­kos, infor­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų moky­to­ja meto­di­nin­kė.
6. Tomas Jan­kaus­kas, fizi­kos, infor­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų vyres­ny­sis moky­to­jas.

Svei­ki­na­me ir lin­ki­me, kuo didžiau­sios sėk­mės ir moki­niams, ir moky­to­jams.